Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CMATI

|
|
|
Compartir

Formulario vía rexistro

Instrucións para o envío da solicitude

 • Cubrir todos os campos indicados no formulario, tendo en conta o carácter obrigatorio dos que aparecen cun asterisco.
 • Obter a solicitude cuberta en formato "pdf", premendo en "Imprimir Formulario". Se non dispón de lector de documentos "pdf" pode descargar un de xeito gratuito na páxina Adobe .
 • Asinar a solicitude.
 • Presentar a solicitude (artigo 38.4º da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común):
  • a) No rexistro da Consellería de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda.
  • b) Nos rexistros de calquera órgano administrativo, que pertenza á Administración Xeral do Estado, á de calquera Administración das Comunidades Autónomas, á de calquera Administración das Deputacións Provinciais, Cabildos e Consellos Insulares, aos Concellos dos Municipios a que se refire o artigo 121 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, ou á do resto das entidades que integran a Administración Local, neste último caso, se tivee subscrito o oportuno convenio.
  • c) Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente se estableza.
  • d) Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
  • e) En calqueira outro que establezasn as disposicións vixentes.

FORMULARIO

Prema AQUÍ para ver as TAXAS DE INFORMES SOBRE FENÓMENOS METEOROLÓXICOS ESPECÍFICOS